KM UNIMALTA

vápenno-cementová univerzálna malta na murovanie a omietanie podľa STN EN 998-2: tr. M2,5, podľa STN EN 998- 1: tr. CS III
Minerálna omietková zmes na ručné murovanie a omietanie. Hlavná oblasť využitia je pri opravách a dokončovacích prácach. Použitie v exteriéri aj interiéri.
Zrnitosť 0 – 1,2 mm, pevnosť v tlaku min. 2,5 N/mm2, výdatnosť 18 l/30 kg.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov