MVC 910

vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných stien tr. M10
Vápenno-cementová murovacia malta na murovanie všetkých druhov murovacích materiálov.
Zrnitosť 0 – 4 mm, pevnosť v tlaku min. 10 N/mm2, špecifi cká hmotnosť 2 050 – 2 150 kg/m3, spotreba suchej zmesi cca 72 kg/m3 v závislosti od typu muriva.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov