Murovacie malty

vápenno-cementová univerzálna malta na murovanie a omietanie podľa STN EN 998-2: tr. M2,5, podľa STN EN 998- 1: tr. CS III
cementová malta na murovanie a omietanie
tepelno-izolačná murovacia malta λ ≤ 0,27 W/(mK)