MVC 620

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v interiéri

Zrnitosť 0–4 mm, spotreba suchej zmesi 16 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov