Murovacie malty

vápenno-cementová univerzálna malta na murovanie a omietanie podľa STN EN 998-2: tr. M2,5, podľa STN EN 998-1: tr. CS III

cementová malta na murovanie a omietanie

tepelno-izolačná murovacia malta λ ≤ 0,27 W/(mK)