SAN-PG

vyrovnávacia sanačná omietka podľa WTA 2–9–04

Minerálna sanačná omietka určená na vyrovnanie hrubých nerovností v jednej i viacerých vrstvách na vlhkosťou a soľami zaťaženom murive vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Na vytvorenie úložnej vrstvy pre škodlivé soli v hrúbke vrstvy 30 mm v jednom pracovnom kroku. Odolná proti pôsobeniu síranov. Možnosť strojového spracovania.

Zrnitosť 0–1 mm, spotreba cca 5 kg/m²/5 mm hrúbky vrstvy.
Súvisiace produkty: všetky sanačné omietky radu SAN vrátane VS.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov