SAN-VS

sanačný postrek podľa WTA 2–9–04

Minerálny sanačný postrek pod následné vrstvy sanačných omietok. Na vytvorenie kotviacej vrstvy na vlhkosťou a soľami zaťažené murivo. Odolný proti pôsobeniu síranov. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť 0–4 mm, spotreba cca 4 kg/m² pri čiastočnom pokrytí.
Súvisiace produkty: všetky sanačné omietky radu SAN.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov